vB*7/2 (dark violetish blue)
GIA Code: vB*7/2
Hue: violetish blue
Tone: Dark
Saturation: slightly grayish


CLOSE