yO 5/4 (medium yellowish orange)
GIA Code: yO 5/4
Hue: yellowish orange
Tone: Medium
Saturation: moderately strong


CLOSE