vB*6/3 (medium dark violetish blue)
GIA Code: vB*6/3
Hue: violetish blue
Tone: Medium dark
Saturation: very slightly grayish


CLOSE