vB*4/2 (medium light violetish blue)
GIA Code: vB*4/2
Hue: violetish blue
Tone: Medium light
Saturation: slightly grayish


CLOSE