yO*6/5 (medium dark yellowish orange)
GIA Code: yO*6/5
Hue: yellowish orange
Tone: Medium dark
Saturation: strong


CLOSE